Balíček nástrojů k ochraně osobních údajů

pro kraje

Kraje jsou jedním ze správců osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje na základě nejrůznějších zákonů (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a řady dalších).

Balíček nástrojů k ochraně osobních údajů je vytvořen tak, aby byl správce osobních údajů (kraj) schopen jednoduše a rychle plnit povinnosti, které má podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Balíček nástrojů k ochraně osobních údajů pro kraje

Celý balíček nástrojů k ochraně osobních údajů je CD-ROM, na kterém jsou zaznamenány níže uvedené nástroje. Všechny nástroje k ochraně osobních údajů jsou nehmotnými statky chráněnými podle autorského zákona, proto je jejich používání určitým způsobem limitováno, podrobnosti se dočtete v licenčních podmínkách.

Balíček obsahuje:

Klíč k ochraně osobních údajů

Klíč k ochraně osobních údajů je základním nástrojem, prostřednictvím kterého lze pohodlně popisovat účel zpracování osobních údajů, způsob zpracování, prostředky zpracování, kategorie subjektů údajů, zdroje osobních údajů a další údaje, které má správce osobních údajů u zpracování osobních údajů stanovit. Prostřednictvím Klíče k ochraně osobních údajů lze jednoduše vytvářet potřební dokumenty deklarující plnění určitých povinností správce (souhlasy se zpracováním osobních údajů (§ 5 a 9), informování subjektu údajů na jeho žádost o zpracování jeho osobních údajů (§ 12), zpřístupnění informací o zpracování osobních údajů (§ 18 odst. 2) a další informační povinnosti dle § 11.

E- kniha Ochrana osobních údajů v teorii i praxi

Ochrana osobních údajů v teorii i praxi je odbornou publikací o ochraně osobních údajů, která je propojená hypertextovými odkazy do Klíče k ochraně osobních údajů. V knize lze nalézt právní předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů a jejich právní výklad.

Databáze vzorů

Databáze obsahuje 295 vzorů, popisujících zpracování osobních údajů, které provádí kraj jako správce osobních údajů. Kraj obvykle zpracovává osobní údaje svých občanů, zastupitelů, osob s nimiž vede nejrůznější správní řízení, zaměstnanců, obchodních partnerů případně dalších osob. Tuto pestrou škálu osobních údajů má správce povinnost roztřídit podle účelů zpracování osobních údajů, které si buď stanovuje sám a nebo mu tyto účely předepisuje zvláštní zákon. O stanovení těchto účelů zpracování a jejich bližším popisu je třeba vést dokumentaci. Ke zjednodušení této povinnosti roztřídit jednotlivé agendy prováděné krajem podle účelů zpracování osobních údajů slouží jednotlivé vzory. Jednotlivé vzory jsou vytvořené pomocí Klíče k ochraně osobních údajů a jejich pouhým přizpůsobením na konkrétní podmínky lze vytvořit dokumenty, které má správce osobních údajů (kraj) povinnost vytvářet.

Databáze vzorů obsahuje popis zpracování osobních údajů například za těmito účely: evidence členů zastupitelstva, provádění památkové péče, provádění živnostenské správy, regulace reklamy, provádění cenových kontrol, vykonávání správních rozhodnutí, osvědčování státního občanství České republiky, povolování použití loveckých dravců v sokolnictví, uchovávání zdravotnické dokumentace převzaté od zdravotnických zařízení, obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin (CITES), vydávání povolení k průzkumu nebo výzkumu jeskyní, vzdělávání úředníků obcí, vedení osobních spisů zaměstnanců, vedení mzdových listů, evidence účetních dokladů, zadávání veřejných zakázek atd.

Platební a dodací podmínky

Cena za Balíček nástrojů k ochraně osobních údajů pro veřejnou správu, verze Kraje je 15000 Kč s DPH. Balíček je zasílán objednateli na dobírku, poštovné a balné je již zahrnuto v ceně.

Pro písemné a telefonické objednávky využijte těchto kontaktů