Licence k užití

Balíčku nástrojů k ochraně osobních údajů

Povaha chráněných nehmotných statků

Balíček obsahuje:

Klíč k ochraně osobních údajů

E-knihu ochrana osobních údajů v teorii i praxi

Databázi vzorů

Klíč k ochraně osobních údajů je svojí povahou automatizovaná aplikace, která podle způsobu zadání vyhodnocuje několik parametrů a v závislosti na tomto vyhodnocení určuje, zda se na správce osobních údajů při konkrétním zadání (zadání popisuje zpracování osobních údajů) vztahuje či nevztahuje určitá povinnost. A dále slouží k vytváření dokumentů, pomocí kterých správce určitou povinnost plní. Z hlediska zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) se jedná počítačový program, který se podle § 2 odst. 2 autorského zákona považuje za autorské dílo.

E-kniha ochrana osobních údajů v teorii i praxi je vědecké dílo, které je posle § 2 odst.1 autorského zákona předmětem autorského práva.

Databáze vzorů k plnění povinností správce je vytvořena prostřednictvím Klíče k ochraně osobních údajů, takže samo o sobě použití některého ze vzorů představuje použití Klíče k ochraně osobních údajů. Jako celek je databáze chráněná speciálním právem pořizovatele databáze (§ 88 – 94 autorského zákona)

Všechen právně chránitelný obsah balíčku (dále jen „dílo“) lze užívat pouze na základě smlouvy.

O díle

Autorem díla je JUDr. MgA. Michal Šalomoun. Autorská práva k dílu vykonává společnost Metamorfózy, s.r.o., se sídlem: Bráfova tř. 770/52, Třebíč, IČ: 27730361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce č. 55178.

Užívat dílo je možné pouze na základě licenční nebo podlicenční smlouvy, kterou se poskytuje licence, případně podlicence k užití díla. Licenční smlouva se uzavírá s autorem nebo tím, kdo vykonává autorská práva k dílu. Podlicenční smlouva se uzavírá s někým, kdo je na základě licenční smlouvy uzavřené s autorem nebo tím, kdo vykonává autorská práva k dílu, oprávněn podlicenční smlouvu k užití díla v určitém rozsahu poskytnout.

Poskytovatelem licence je zpravidla společnost Metamorfózy, s.r.o., se sídlem: Bráfova tř. 770/52, Třebíč, IČ: 27730361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce č. 55178.

Licenční nebo podlicenční smlouvu je možné uzavřít písemně nebo konkludentně (jednáním). Konkludentně se licenční smlouva uzavírá tak, že na základě objednávky je dílo zasláno, případně jinak poskytnuto objednateli.

Rozsah licenčních oprávnění je u písemné licenční nebo podlicenční smlouvy uveden ve smlouvě a u licenční nebo podlicenční smlouvy uzavřené konkludentně je uveden níže.

Rozsah licenčních oprávnění

Licence k užití díla se poskytuje jako úplatná a nevýhradní.

Uživatel je oprávněn dílo užívat za účelem plnění povinností, které má jako správce osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel je oprávněn užívat dílo všemi způsoby, které jsou nezbytné k plnění povinností, které má jako správce osobních údajů. Při plnění povinností správce osobních údajů je uživatel oprávněn rozšiřovat dokumenty, které byly prostřednictvím díla vytvořeny: tyto dokumenty nesmějí být rozšiřovány tak, aby s nimi bylo dále rozšiřováno i dílo nebo jeho část.

Uživatel nesmí licenci nebo její část poskytnout třetí osobě.

Licence se poskytuje na dobu trvání majetkového autorského práva k dílu.

Licence je účinná ode dne zaplacení autorské odměny.

Poskytovatel licence není odpovědný za škodu, která by uživateli nebo třetí osobě vznikla v souvislosti s užitím díla.