Zpracování osobních údajů ve společenství vlastníků bytových jednotek

Dotaz:

Rád bych se zeptal na problematiku společenství vlastníků bytů.

V mém případě jde o malé společenství o deseti bytech. Správce má uloženou dokumentaci, která sestává ze smluv, výpisů z účtu, faktur. Je oprávněn tyto doklady kopírovat a předávat jednotlivým členům společenství, když o to požádají?

Já si myslím, že ne, protože výpisy z účtů obsahují čísla privátních bankovních účtů jednotlivých členů společenství, kteří platí zálohy trvalým příkazem, navíc platební morálka by mohla být citlivým údajem, jestli někdo platí pozdě, nebo nepravidelně lze zjistit z výpisu. A tyto údaje by se asi neměly zveřejňovat kopírováním výpisů a předáváním je dalším osobám, i když jsou členy téhož společenství.

Nejdříve pár upřesnění. Platební morálka není citlivým údajem. Citlivé údaje jsou výslovně vyjmenované v § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "ZOOU"). Podle tohoto ustanovení jsou citlivými údaji pouze: osobní údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů. Citlivým údajem tak není ani rodné číslo, přestože si to spousta lidí myslí. Rozdíl mezi citlivými a ostatními, NE-citlivými údaji je pak především v tom, že nakládání s citlivými údaji je regulováno přísnějšími pravidly než zpracování běžných, NE-citlivých údajů.

Podle § 5 odst. 2 může správce osobních údajů (ve Vašem případě společenství vlastníků) zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektů údajů (tedy Vás) v určitých případech. To znamená, že v určitých případech mohou tyto údaje i zpřístupňovat někomu jinému, neboť zpřístupňování je jeden ze způsobů zpracování osobních údajů.

Jednou z těchto možností zpracování (zpřístupňování) osobních údajů bez Vašeho souhlasu je i situace, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života. V tomto případě mám za to, že to nezbytné pro ochranu práv ostatních členů společenství je. Vycházím především z toho, že člen společenství ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu (§ 13 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). Jestliže člen společenství ručí za určité závazky měl by mít možnost zjistit i výši těchto zvazků a možnosti společenství je rovněž hradit. S tím pak bytostně souvisí i možnost pohledávky společenství (např. vůči svým vlastním členům).

Možnost zpracovávat osobní údaje kvůli ochraně práv osotatních členů společenství má však své limity. Toto zpřístupnění údajů nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života. Domnívám se, že zpřístupnění dokumentů, ze kterých lze vyčíst dluhy a případně i platební morálku dlužníků, není v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života. Pokud se mám vyjádřit k Vaší otázce, tak mám za to, že správce postupuje v tomto případě v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, to neznamená, že neporušuje jiná ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, jako např. stanovit účel zpracování osobních údajů, a rozsah zpracování osobních údajů a tyto účely zpracování hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů (§ 16 ZOOU) nebo je uveřejňovat na internetu (§ 18 ZOOU).