Přeposlání emailu více lidem jako problém ochrany osobních údajů

Dotaz:

Na můj email byla poslána pošta, která obsahovala spoustu jiných emailových adres. Nedopatřením se stalo, že na tyto adresy byl z mého emailu poslán email, a jedna paní, které byl tento email odeslán, mi začala vyhrožovat, že mě zažaluje za to, že jsem porušila zákon o ochraně jejich osobních údajů.

Abych upřesnila situaci. Jedna nejmenovaná firma, má s klienty podepsán souhlas, že může využívat jejich osobních údajů k tomu, aby jim posílala své reklamní zprávy. Tím se stalo, že odeslali jeden email více lidem a tak vlastně všem zveřejnili emailové adresy jiných lidí. Tak ji vlastně zveřejnili i mě, a nedopatřením jsem potom na tento zveřejněný email poslala svůj email.

Může mě za toto někdo zažalovat? Prosím o odpověď, jsem z toho velmi nervózní a nevím co mám dělat. Nebojím se říct, že mám strach, že to ta žena opravdu udělá a já nevím co s tím.

Vaše otázka je velmi zajímavá a dotýká se působnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "ZOOÚ"). Velmi zjednodušeně lze říci, že regulace uvedená ZOOÚ se vztahuje vlastně na všechny subjekty (výjimky jsou uvedeny v § 3 odst. 6 ZOOÚ), kteří zpracovávají osobní údaje (cokoli s nimi provádějí, stačí je mít jenom k dispozici založené ve složkách ve skříni nebo uložené v paměti počítače jako jsou emailové adresy). Z tohoto pravidla je však jedna obecná výjimka uvedená v § 3 odst. 3 ZOOÚ, kde se uvádí, že ZOOÚ se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro svoji osobní potřebu.

Ve Vašem případě se domnívám, že splňujete všechny podmínky pro to, abyste se vešla pod uvedenou výjimku. Tedy, fyzickou osobou jste a kvůli své osobní potřebě jste kontaktovala onu firmu. Díky této firmě (bez Vašeho přímého přičinění) jste dostala emailovou adresu nějaké paní. Něco jiného by ovšem bylo, kdyby jste omylem dostala adresu nějaké paní a tento kontakt byste použila pro podnikání (např. byste jí nabízela nějakou kosmetiku). Potom už nezpracováváte uvedený kontakt (lhostejno, jak jste k němu přišla) výlučně pro svoji osobní potřebu, ale pro potřeby podnikání. V takové případě jste správce osobních údajů a vztahuje se na Vás regulace uvedená v ZOOÚ.

Pokud se tedy na Vás regulace dle ZOOÚ nevztahuje, pak na Vás nemohou být uplatněny sankce dle tohoto předpisu Úřadem pro ochranu osobních údajů a ani se nelze s úspěchem domoci plnění uvedených povinností proti Vám na soudě.

Jen pro upřesnění dodávám, že ochrana osobních údajů je provázána s obecnou ochrannou osobnosti, která je upravena v § 11 - 16 občanského zákoníku. Více o této problematice naleznete v jiné mé odpovědi na toto téma. Ve Vašem případě se však domnívám, že důstojnost případně soukromí oné paní nebyla narušena natolik, aby jí soud přiznal vůči Vám právo na přiměřené zadostiučinění.

Odpovědnost dle ZOOÚ má dle mého mínění ona firma. Firma zpracovávala osobní údaje se souhlasem subjektů údajů za účelem zasílání reklamních sdělení. Předpokládám, že se součástí tohoto souhlasu nebyla možnost přeposílání emailových adres dalším zákazníkům. Potom by se jednalo pravděpodobně o porušení povinnosti správce stanovené v § 5 odst. 1 písm. f) ZOOÚ, a to zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zasílání reklamních zpráv v souladu s tímto účelem je, ovšem šířit dále emailové adresy ostatních zákazníků je nad rámec takto stanoveného účelu.