Může zaměstnavatel sledovat zaměstnance na jeho "soukromých" jízdách prostřednictvím systému GPS?

Dotaz:

Mám služební automobil k osobnímu použití, ve kterém je nově namontováno GPS, ve výpisu jízd po přepnutí do režimu"soukromé" je stejné složení jako v režimu "služební". Má zaměstnavatel právo vědět, kde jezdím soukromě? (nemyslím kilometry, ale trasu).

Zaměstnavatel jakožto správce osobních údajů může podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "ZOOÚ") zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může mimo jiné zpracovávat tehdy:

a) jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce,

b) jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů,

e) pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života.

Na prvním místě tak záleží na právní úpravě, tou nejdůležitější je v uvedeném případě § 316 zákoníku práce, který zní.

(1) Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.

(2) Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.

(3) Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

Primárně zaměstnavatel nekontroluje, kde se pohybuje zaměstnanec, ale kde se nachází vozidlo zaměstnavatele. Pokud tedy zaměstnavatel nabídne zaměstnanci používání služebního vozidla i pro soukromé účely zaměstnance za určitých podmínek (např. že mu bude kontrolovat i trasu), má zaměstnanec na výběr, zda takovou nabídku přijme či nikoliv. V té nejobvyklejší rovině by však zaměstnavatel měl sledovat pouze kilometry a mělo by mu být lhostejné kudy zaměstnanec jezdí.

Účel sledování rozdělení jízd na služební a soukromé je v podstatě účetní a daňový. Pro tyto účely není důležité sledovat i trasu. Pokud by tedy zaměstnavatel sledoval rovněž trasu "soukromých" jízd pravděpodobně by se dopouštěl porušení povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. d), tedy shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu. Není ovšem vyloučeno, že může existovat legitimní účel, kvůli kterému by bylo třeba sledovat rovněž trasu "soukromých jízd", v takovém případě by to bylo v pořádku.