Kopírování občanských průkazů

Dotaz:

Chtěla bych se zeptat do jaké míry může společnost požadovat kopii občanského průkazu?

Jedná se mi o případ kdy společnost poskytující digitální vysílání po mě vyžaduje kopii občanského průkazu i přestože ve smlouvě jsou všechny potřebné údaje obsaženy.

Domnívám se, že tato společnost jedná v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů. Vedení společnosti navíc není kontaktní a otevřeně se k tomuto problému nechce vyjádřit.

Co se týká kopírování občanských průkazů, tak tato materie není upravena v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "ZOOU"), ale v zákoně č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Tento předpis uvedenou situaci řeší v § 2 velmi lapidárně, takže uvádím jeho znění.

§ 2

Občanský průkaz

(1) Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky (dále jen "státní občanství"), jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.

(2) Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

(3) Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník (dále jen "opatrovník").

(4) Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

(5) Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez souhlasu občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Myslím, že právní úprava je jasná a nepotřebuje dalšího komentáře. Na druhou stranu je třeba připustit, aby i ona společnost měla možnost zkontrolovat si Vaši totožnost, aby věděla s kým uzavírá smlouvu. To lze udělat samozřejmě na místě pouhým nahlédnutím do Vašich dokladů. Pokud byste to společnosti neumožnila, nemohla byste se na druhou stranu divit, že by s Vámi odmítla uzavřít smlouvu. Předpokládám, že ona společnost by tvrdila, že se potřebuje nějak jistit, že jste smlouvu podepsala zrovna Vy a chce mít důkaz do budoucna. K tomu lze však namítnout, že Vás může požádat, abyste smlouvu podepsala na úřadě, případě u notáře, který Vám ověří podpis.

Co se týká ochrany osobních údajů, tak kopie občanského průkazu bude představovat problém pro správce osobních údajů (onu společnost) v tom smyslu, že bude mít Vaše citlivé údaje - kopii fotografie z občanského průkazu.

Ochrana citlivých údajů je upravena v § 9 ZOOU a je mnohem přísnější než ochrana obyčejných (NE-citlivých) údajů. Domnívám se, že správce porušil (pokud jste mu kopii občanského průkazu již poskytla) zřejmě povinnosti uložené mu v § 9 písm. a) ZOOU. Tedy, že od Vás nezískal výslovný souhlas ke zpracování Vašich údajů a dále, že Vás neinformoval o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. A rovněž Vás zřejmě ani předtím, než od Vás kopii občanského průkazu získal, neinformoval o Vašich právech podle § 12 a 21 ZOOU. Za tyto správní delikty může správci Úřad pro ochranu osobních údajů uložit pokutu do 10 mil. Kč.

Dále se ona společnost dopouští pravděpodobně porušení povinnosti správce osobních údajů uvedených v § 5 odst. 1 písm d) ZOOU, tedy shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu.

Jako subjekt údajů můžete využít svých práv, které popisuji na jiném místě, případně dát podnět k prošetření postupu oné společnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů.