Rodná čísla v pojišťovacích smlouvách

Dotaz:

Ráda bych se na Vás obrátila s dotazem, zda jsou pojišťovny oprávněny požadovat po svých klientech rodná čísla jako údaj nezbytný k uzavření pojištění, například cestovního, úrazového, atd. Případně pokud mi můžete poradit, kde bych mohla k dané věci nalézt podrobnější informace.

Co se týká uvádění rodných čísel ve smlouvách obecně, tak Vám doporučuji článek Rodné číslo a další osobní údaje v pracovní smlouvě. Váš dotaz je ovšem specifický a směřuje speciálně k pojišťovací smlouvě. Obsah pojišťovací smlouvy je upraven v § 4 zákona č. zákon č. 97/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů. Zde předkládám uvedené ustanovení.

§ 4

(1) Pojistná smlouva obsahuje vždy

a) určení pojistitele a pojistníka,

b) určení oprávněné osoby,

c) určení, zda se jedná o pojištění škodové nebo obnosové,

d) vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události,

e) výši pojistného, jeho splatnost a údaj o tom, zda se jedná o pojistné běžné nebo jednorázové,

f) vymezení pojistné doby a doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena,

g) v případě pojištění osob, bylo-li dohodnuto, že se oprávněná osoba bude podílet na výnosech pojistitele, způsob, jakým se oprávněná osoba na těchto výnosech bude podílet.

(2) Pojistitel je oprávněn zabezpečit identifikaci pojistníka, pojištěného a oprávněné osoby při uzavírání a změně pojistné smlouvy a identifikační údaje o těchto osobách vést ve své evidenci. Identifikačními údaji se rozumí

a) u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa bydliště a rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, popřípadě obchodní firma,

b) u právnických osob obchodní firma nebo název právnické osoby, její sídlo a u tuzemských právnických osob též identifikační číslo.

(3) Identifikační údaje podle odstavce 2 musí být uvedeny v pojistné smlouvě a v pojistce.

Z hlediska ochrany osobních údajů je důležité, zda můžete zpracovávat osobní údaje (tedy např. mít rodné číslo ve smlouvě) pouze se souhlasem subjektu údajů nebo bez něj. Odpověď je ukryta v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, kde jsou stanoveny výjimky pro to, kdy není třeba souhlasu subjektu údajů se zpracováním jejich osobních údajů. Podle 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. může správce zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce.

Pokud se mám vrátit k Vaší otázce, tak pojišťovny jsou oprávněny požadovat po svých klientech rodná čísla jako údaj nezbytný k uzavření pojištění, protože to mají uloženo jako povinnost podle § 4 zákona o pojistné smlouvě.

Pokud se týká rady, kde byste mohla najít podrobnější informace, tak Vám kromě svých článků a odborné literatury doporučuji stránku Úřadu pro ochranu osobních údajů. Co se týče internetu obecně, zde Vás nabádám k jisté opatrnosti, neboť v oblasti ochrany osobních údajů ale i práva vůbec lze narazit na dost velké nesmysly.