Předávání osobních údajů Českému rozhlasu a České televizi za účelem vybírání rozhlasových a televizních poplatků

Dotaz:

V poslední době se dozvídám z médií o vybírání poplatků na základě databáze odběratelů elektrické energie. Zajímalo by mě, zda má dodavatel elektrické energie právo poskytovat osobní údaje dalším subjektům bez svolení dotčených osob.

Odpověď na Vaši otázku je poměrně jednoduchá: ANO. Podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "ZOOU") může správce osobních údajů (ve Vašem případě dodavatel elektrické energie) zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektů údajů, jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti, která mu byla uložena. V tomto případě je tedy třeba zjistit, zda dodavatelé elektrické energie nemají povinnost tyto informace České televizi a Českému rozhlasu poskytovat. Odpověď je ukryta v § 8 odst. 9 a 10 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, které zní:

9) Provozovatel vysílání za zákona je za účelem kontroly dodržování tohoto zákona oprávněn zjišťovat údaje o neevidovaných poplatnících a vést jejich evidenci v rozsahu stanoveném v odstavci 10.

10) Dodavatel zajišťující dodávku elektřiny odběratelům je povinen na požádání sdělit provozovateli vysílání ze zákona, se kterými odběrateli uzavřel smlouvu o dodávce elektřiny. Dodavatel zajišťující dodávku elektřiny odběratelům předá do 30 dnů ode dne doručení žádosti vedle adresy odběrného místa následující údaje: jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu, u cizinců popřípadě dlouhodobého pobytu odběratele, který je fyzickou osobou, jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo podnikání a identifikační číslo odběratele, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem, obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo a identifikační číslo odběratele, který je právnickou osobou, název, sídlo a identifikační číslo odběratele, který je organizační složkou státu nebo územního samosprávného celku. Dodavatel zajišťující dodávku elektřiny odběratelům je oprávněn požadovat po provozovateli vysílání ze zákona úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti se splněním jeho žádosti. Provozovatel vysílání ze zákona může takto získané údaje užít pouze za účelem a způsobem uvedeným v odstavci 9.

Dodavatel elektrické energie má tak právo poskytovat České televizi a Českému rozhlasu osobní údaje o odběratelích elektřiny v tomto rozsahu: jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu, u cizinců popřípadě dlouhodobého pobytu odběratele, který je fyzickou osobou, jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo podnikání a identifikační číslo odběratele, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem. Pokud by předával údaje, které by byly nad rámec jeho povinnosti (např. telefonní číslo, rodné číslo) bylo by to porušení povinnosti správce osobních údajů uvedené v § 5 odst. 1 písm. f) ZOOU, tedy zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.