Ochrana osobních údajů obsažených v kupní smlouvě, která je založena v katastru nemovitostí

Dotaz:

Moje matka (80) vlastnila nemovitost (zemědělská stavba), kterou měla pojištěnou u jedné pojišťovny do konce června t.r. V lednu 2007 nemovitost prodala a o měsíc později po zápisu nového vlastníka do KN atd. požádala o zrušení pojistky na uvedenou nemovitost s tím, že žádá navrácení alikvotní zaplacené částky. Nyní po měsíci jí přišla odpověď, že pojistku nelze zrušit, protože k tomu Pojišťovna potřebuje zaslat opis Kupní smlouvy a výpis z KN. Mám za to, že oba doklady obsahují ryze osobní údaje jako jména prodávajícího a kupujícího, jejich rodná čísla, adresy , cenu za kterou byla nemovitost prodána atd. Navíc osobní údaje nabyvatele přece nemohu bez jeho souhlasu poskytovat třetí osobě.

Jsem z toho poněkud zmatený, protože na oficielním formuláři Pojišťovny (možno stáhnout na internetu) jsou skutečně tyto údaje požadovány. Prosím poraďte, má-li na to zmíněná instituce nárok?

Nejdříve si dovolím jednu poznámku. Ve svém popisu situace uvádíte, že osobní údaje nabyvatele nemohou být bez jeho souhlasu poskytnuty třetí osobě. Z hlediska ochrany osobních údajů jde vlastně o jeden ze základních principů ochrany osobních údajů a to, že osobní údaje lze zpracovávat pouze se souhlasem subjektu údajů (§ 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "ZOOÚ").

Z této základní povinnosti jsou však poměrně značné výjimky. Podle těchto výjimek může správce zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů

a) jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce,

b) jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů,

c) pokud je to nezbytně třeba k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů. V tomto případě je třeba bez zbytečného odkladu získat jeho souhlas. Pokud souhlas není dán, musí správce ukončit zpracování a údaje zlikvidovat,

d) jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním předpisem. Tím však není dotčeno právo na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů,

e) pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života,

f) pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení, nebo,

g) jedná-li se o zpracování výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona.

Ve Vašem případě se jedná o výjimku uvedenou v § 5 odst. 2 písm. d) ZOOU, tedy o zpracování tzv. oprávněně zveřejněných osobních údajů na základě zvláštního právního předpisu. Tím zvláštním právním předpisem je zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Podle 21 odst. 1 katastrálního zákona je katastr nemovitostí veřejný a každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si z něho opisy, výpisy nebo náčrty.

Jinými slovy: každý má přístup ke kupním smlouvám z katastru, takže tento přístup má i pojišťovna. Pojišťovna si to však ulehčuje tím, že se do katastru nedívá sama, ale nechává si kupní smlouvu rovnou donést. Na tomto postupu však není z hlediska ochrany osobních údajů nic závadného.

Co se týká používání rodného čísla v pojišťovacích smlouvách, tak na toto téma jsem již odpovídal jinde.