Zveřejňování osobních údajů žáků 9. tříd o jejich přijetí či nepřijetí na střední školu

Dotaz:

chtěl bych se zeptat, zda-li je jmenovité zveřejnění úspěšnosti žáků 9. ročníku ZŠ v přijímacím řízení na střední školy porušením zákona na ochranu osobních údajů?

Základní škola zveřejňuje na svých webových stránkách: jména a příjmení žáků; střední školu (včetně oboru), kam se tito žáci hlásili; výsledek přijímacího řízení (přijat či nepřijat).

Dopředu podotýkám, že v zákoně o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) - dále jen (ZOOU), je správci osobních údajů (ve Vašem případě škole) uložena celá řada povinností. To, co popisujete, se může zejména dotknout povinnosti zpracovávat osobní údaje se souhlasem subjektu údajů. Obecně platí, že vše je třeba dělat se souhlasem subjektu údajů. Nicméně existuje rozsáhlý katalog výjimek, které jsou v § 5 odst. 2 ZOOU. Zkuste proto hledat tam. Mohou nastat dvě situace.

A) výjimku z povinnost zpracovávat osobní údaje bez souhlasu NENAJDETE

Pokud se Vám nepodaří najít uvedenou výjimku, bude třeba nutno tento záměr uskutečnit pouze se souhlasem subjektu údajů (žáků). Nicméně tento souhlas nemusí být výslovný a je možné ho dovodit ze samotného jednání subjektu údajů. To byste však musel navodit takovou situaci, že by žáci (respektive jejich rodiče) věděli, že osobní údaje budete takto na webu prezentovat. Pokud o tom (dopředu) subjekty údajů vědí a nic proti tomu nemají, pak je z toho možné dovodit jejich souhlas. Jste však povinen podle § 5 odst. 4 ZOOU prokázat tento jejich souhlas po celou dobu zpracování (v podstatě vědomost žáků nebo jejich rodičů o tom, že budete jejich osobní údaje na webu uvádět). V tomto případě budete mít navíc oznamovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů (§ 16 ZOOU).

B) výjimku z povinnost zpracovávat osobní údaje bez souhlasu NAJDETE

Možná by bylo možno využít výjimku uvedenou v § 5 odst. 2 písm e) ZOOU, podle které je bez souhlasu subjektu údajů možné osobní údaje zpracovávat, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života.

S trochou dobré vůle by bylo možno dovodit, že škola má právní zájem na tom, aby byli rodiče informováni o úspěšnosti přijetí jejich žáků na střední školy. Problém však může být, když žák na střední školu přijat není a tento údaj je uveden na webu. Z toho by mohlo být dovozeno, že uvádění takového údaje na webu není zrovna v souladu s jeho právem na ochranu soukromého života. Proto se domnívám, že použití této výjimky, které se vztahují k nepřijatým žákům, je poněkud problematické.

Osobně tedy nejsem sto uvedenou výjimku z povinnosti zpracovávat osobní údaje se souhlasem subjektů údajů najít, a proto jsem zastáncem řešení uvedeného pod písm. A). To však neznamená, že by Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud neposoudil uvedenou situaci jinak.