Uvádění osobních údajů v usnesení rady a zastupitelstva obce

Dotaz:

Jak je to s uváděním osobních údajů v usneseních rady a zastupitelstva obce? Vydáváme v obci zpravodaj, ve kterém bychom chtěli tato usnesení publikovat.

Obecně lze říci, že problémem uvádění osobních údajů v jakýchkoli dokumentech – tedy i usneseních rady a zastupitelstva obce je možný zásah do práva na ochranu soukromí subjektu údajů. Uvádění osobních údajů v různých dokumentech by mělo být tedy vždy vázáno na souhlas subjektu údajů s takovýmto jednáním.

Právo na ochranu soukromí však není jediné, které je třeba chránit, a proto zákonodárce v určitých případech umožňuje uveřejňovat osobní údaje i proti vůli subjektu údajů. Uveřejňování osobních údajů, jakožto jejich uvádění v různých dokumentech je zpracováním ve smyslu zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů a změně dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Situace, kdy je možné zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektů údajů jsou upraveny v § 5 odst. 2 ZOOÚ.

Vydávání usnesení rady a zastupitelstva obce upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Celý problém se rozpadá na dvě části:

a) uvádění osobních údajů v usneseních zastupitelstva a rady obce,

b) další nakládání s osobními údaji, které jsou obsaženy v usneseních zastupitelstva a rady obce (např. publikace v tisku).

Add a)

Podle zákona o obcích rozhoduje rada i zastupitelstvo v určitých věcech. Zastupitelstvu obce je např. vyhrazeno poskytovat věcné dary fyzické osobě (85 písm. b), radě obce je vyhrazeno zřizovat a zrušovat komise rady obce a jmenovat jejich členy (§ 102 odst. 2 písm. h).

Aby mohlo zastupitelstvo nebo rada obce rozhodnout, musí rozhodnut o konkrétních lidech, k jejichž identifikaci je třeba použít jejich osobní údaje. Tyto údaje se pak musí nutně objevit i v usnesení. Přijetí usnesení, ve kterém budou tedy osobní údaje uvedeny, je možno provést bez souhlasu subjektu údajů. Z hlediska zákona o ochranu osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) půjde podle o okolností zpravidla o:

zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce (§ 5 odst. 2 písm. a) ZOOÚ), nebo

zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů (§ 5 odst. 2 písm. b) ZOOÚ)

Problémem může být množství uváděných osobních údajů. Množství uváděných osobních údajů se musí posoudit s ohledem na účel jejich zpracovávání. Pokud tedy účelem zpracování bude identifikace fyzické osoby jako smluvního partnera, není žádoucí o takové osobě zpracovávat (uvádět v usnesení) údaje o jeho sexuální orientaci, politickém přesvědčení apod.

Add b)

Zde je třeba posoudit zvlášť nakládání s usneseními rady obce a nakládání s usneseními zastupitelstva obce.

Nakládání s usnesením zastupitelstva obce

Podle § 93 odst. 2 zákona o obcích je zasedání zastupitelstva veřejné. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis musí obsahovat i přijatá usnesení a musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí (§ 95 odst. 2 zákona o obcích). Vzhledem k tomu, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a usnesení se přijímají na veřejných zasedáních, mohou tedy logicky obsahovat pouze zveřejněné osobní údaje. Z hlediska toho, kdo by zpracovával osobní údaje, které byly obsaženy v usneseních zastupitelstva, by šlo o oprávněně zveřejněné osobní údaje (§ 5 odst. 2 písm. d) ZOOÚ). Takové údaje by bylo možno zpracovávat bez ohlasu subjektů údajů. K tomu je třeba dodat, že tím není dotčeno právo na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Záleželo by tak na konkrétní situaci, zda by uveřejnění usnesení zastupitelstva v tisku mohlo zasáhnout do soukromého nebo osobního života subjektu údajů.

Nakládání s usnesením rady obce

Rada obce přijímá usnesení na svých zasedáních, které jsou neveřejné (§ 101 odst. 1 zákona o obcích). Do zápisu z usnesení rady, který obsahuje i přijatá usnesení může nahlížet pouze občan obce (§ 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích). (Tedy nikoli veřejnost, ale pouze občané obce). Zde již proto nebude možné odvolávat se na zpracování zveřejněných osobních údajů, jako to bylo možné v případě zpracování osobních údajů, které byly obsaženy v usneseních zastupitelstva.

Na druhou stranu nelze tvrdit, že zpracovávání osobních údajů, které obsahovalo usnesení rady obce, je neoprávněné. Vždy je možné osobní údaje zpracovávat se souhlasem subjektu údajů, a nebo pro zpracování bez souhlasu najít jiné zákonné zmocnění. V oblasti správy obce bude dosti významné zmocnění obsažené v § 5 odst. 2 písm. f) ZOOÚ, tedy poskytování osobních údajů o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.