Ochrana osobních údajů v teorii i praxi

Ochrana osobních údajů v teorii i praxi je odborným dílem zabývajícím se ochranou osobních údajů z teoretického i praktického hlediska. Zejména se zaměřuje na výklad zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a dalších předpisů, jenž s ochranou osobních údajů souvisí.

Ochrana osobních údajů v teorii a praxi je tzv. e-kniha, která obsahuje 12 hlavních složek, ve kterých je umístěno cca 80 souborů, které jsou vytvořeny ve formátu „doc“. K používání této e-knihy je třeba mít software umožňují práci s těmito soubory (např. Openoffice nebo MS Word). Jednotlivé soubory jsou vzájemně propojeny hypertextovými odkazy podle vzájemných souvislostí.

Ochrana osobních údajů v teorii i praxi

Ochrana osobních údajů v teorii i praxi se skládá z těchto částí (složek):

Automatizovaná rozhodnutí (obsahuje soubory zabývající se výkladem tohoto pojmu, jež užívá zákon, jeho významem a dalšími souvislostmi)

Důvody zpracování (obsahuje osvětlení důvodů zpracování osobních údajů jako určitých podmínek stanovených zákonem, na které je vázána určitá povinnost správce)

Kategorie osobních údajů (obsahuje vysvětlení pojmu osobní údaj a typologii osobních údajů)

Kategorie příjemců (uvádí vazby kategorií příjemců na způsoby zpracování)

Kategorie subjektů údajů (obsahuje typologii kategorií subjektů údajů)

Legislativa (obsahuje právní předpisy zabývající se ochranou osobních údajů a další materiály, které jsou autorskoprávně volné, které je možné použít k výkladu zákona (důvodové zprávy))

Povinnosti (obsahuje výčet povinností správce a jejich typologii, rovněž obsahuje vzor vnitřního předpisu, který je možno použít ke splnění povinnosti správce přijmout a provést technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s § 13 zákona)

Prostředky zpracování (obsahuje výklad tohoto pojmu)

Správce a zpracovatel (obsahuje výklad těchto pojmů)

Účel zpracování (obsahuje výklad tohoto pojmu a uvádí možnosti, jak si účel zpracování osobních údajů stanovit)

Zdroje osobních údajů (obsahuje rozdělení zdrojů zpracování a uvádí jejich vazby na další pojmy stanovené zákonem)

Způsoby zpracování (obsahuje typologii jednotlivých způsobů zpracování – vymezuje a popisuje 29 způsobů zpracování, které jsou obsažené v zákoně, evropských směrnicích a mezinárodních smlouvách)

Ochrana osobních údajů v teorii a praxi je vytvořena tak, že obsahuje rovněž hypertextové odkazy do Klíče k ochraně osobních údajů. Obě tato díla lze však užívat samostatně.

E-knihu Ochrana osobních údajů v teorii i praxi lze získat i za sníženou cenu jako součást Balíčku nástrojů k ochraně osobních údajů.

Ochrana nehmotných statků

E-kniha Ochrana osobních údajů v teorii i praxi je vědecké dílo, které je posle § 2 odst.1 autorského zákona předmětem autorského práva.

Užívat e-knihu Ochrana osobních údajů v teorii i praxi (dále jen „dílo“) je možné na základě této licence:

Poskytovatelem licence je společnost Metamorfózy, s.r.o., se sídlem: Bráfova tř. 770/52, Třebíč, IČ: 27730361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce č. 55178.

Licence k užití díla se poskytuje jako úplatná a nevýhradní.

Uživatel je oprávněn dílo užívat za účelem získávání informací vztahujících se k ochraně osobních údajů, jež je regulovaná zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel je oprávněn zhotovit záložní rozmnoženinu díla, která je nezbytná k zavedení a uložení díla do paměti počítače, jakož i pro jeho zobrazení a řádné fungování v samostatném počítači.

Uživatel je oprávněn ke zhotovení záložní rozmnoženiny díla.

Uživatel nesmí licenci nebo její část poskytnout třetí osobě.

Licence se poskytuje na dobu trvání majetkového autorského práva k dílu.

Licence je účinná ode dne zaplacení autorské odměny.

Poskytovatel licence není odpovědný za škodu, která by uživateli nebo třetí osobě vznikla v souvislosti s užitím díla.

Platební a dodací podmínky

Cena za e-knihu Ochrana osobních údajů v teorii i praxi je 600 Kč s DPH. Balíček je zasílán objednateli na dobírku, poštovné a balné je již zahrnuto v ceně.

E-kniha Ochrana osobních údajů v teorii i praxi je zaznamenaná na CD-ROM, který je možno zaslat na dobírku na adresu příjemce. Poštovné je zahrnuto do ceny za zboží.

Pro písemné a telefonické objednávky využijte těchto kontaktů