Práva subjektů údajů osobních údajů

Práva subjektu údajů na řádné zpracování osobních údajů lze rozdělit do několika kategorií. Jednak ty, které může subjekt údajů uplatnit přímo správce a zpracovatele osobních údajů, soudu nebo správního úřadu.

Práva subjektu údajů realizovatelná na soudě

Jelikož ochrana osobních údajů představuje speciální typ ochrany osobnosti lze k ochraně osobních údajů využít občanskoprávní instituty ochrany osobnosti (§ 77 a násl. nového občanského zákoníku).

Tento typ ochrany je nedražší a taky nejefektivnější. Podání žaloby sice stojí soudní poplatek. nicméně pak je soud povinen se věcí zabývat a rozhodnout o ní. To se však nedá řídi o tom, když podáte podnět (udání) Úřadu pro ochranu osobních údajů, neboť pro Úřad je to jenm podnět, což znamená, že Úřad si sám vyhodnotí, zda se jím bude zabývat či nikoli.

V případě podání žaloby k soudu je však úskalí v tom, že ze souzení se stala značně složitá věc, se kterou si laici nemusí vědět rady. Proto je vhodnější oslovit specializovaného advokáta. Dále je třeba upozornit na to, že soud nemusí pro žalobce dopadnout dobře a může žalobu zamítnout, pokud shledá, že žaloba není důvodná (např. proto, že právo na ochranu osobních údajů porušeno nebylo), v takovém případě pak bývá zpravidla rozhodnuto o tom, že žalobce má zaplatit žalovanému náklady řízení, což může být cca 10 - 20.000,-Kč. Takže si podání žaloby k soudu dobře rozmyslete. Na druhou stranu je to v podstatě jediná účinná možnost, jak se bránit proti tomu, když správce osobních údajů zasahuje svým jednáním do Vašeho práva.

Práva subjektu údajů realizovatelná u správního orgánu

Správním orgánem, který je v České republice primárně určen k ochraně osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů. Domoci se realizace správného zpracování osobních údajů o své osobě lze rovněž prostřednictvím tohoto úřadu. V případě, že správce zpracovává osobní údaje v rozporu se zákonem lze dát podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů, který má právní nástroje k tomu, donutit správce nebo zpracovatele k tomu, aby zpracovávali osobní údaje řádně.

Práva subjektu údajů, které lze uplatnit u správce nebo zpracovatele osobních údajů

Právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů

Toto právo je upraveno v § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, který zní:

§ 12

Přístup subjektu údajů k informacím

(1) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

(2) Obsahem informace je vždy sdělení o

a) účelu zpracování osobních údajů,

b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,

d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

(3) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

(4) Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 může za správce plnit zpracovatel.

Vzor žádost o informaci o zpracování osobních údajů

Právo na vysvětlení a právo na odstranění závadného stavu

Právo na vysvětlení a právo na odstranění závadného stavu je upraveno v ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, který zní:

§ 21

(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

(2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

(3) Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad.

(4) Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo.

(5) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

(6) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

(7) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Vzor žádosti o vysvětlení

Vzor žádosti o odstranění závadného stavu při zpracování osobních údajů